Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Cloud it Out V.O.F.

 

Tot stand gekomen op 1 september 2018.

Algemene Voorwaarden Cloud it Out V.O.F. gevestigd aan Molendijk noord 80, 7461 JE, te Rijssen, ingeschreven bij de KvK te Enschede onder nummer 71124624.

1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1.1. Algemene Voorwaarden:               De algemene voorwaarden als hierna vermeld.

1.2. Cloud it Out:                                 Cloud it Out, ingeschreven bij de KvK te Enschede onder nummer 71124624.

1.3. Bedrijf:                                          Een opdrachtgever handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

1.4. Consument:                                   Een opdrachtgever niet handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

1.5. Dienst:                                           Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die Cloud it Out voor of ten behoeve van de Opdrachtgever heeft verricht.

1.6. Honorarium:                                 De financiële vergoeding die voor uitvoering van de opdracht met de opdrachtgever is overeengekomen.

1.7. Opdracht:                                      De overeenkomst van opdracht tot dienstverlening.

1.8. Opdrachtgever:                            Degene die de gelding van deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de dienst. Onder opdrachtgever vallen                zowel consumenten als bedrijven.  

1.9. Overeenkomst:                              Elke overeenkomst gesloten tussen Cloud it Out en de opdrachtgever.

1.10. Tegoedbon:                                 Een waardebon, die voldoet aan de echtheidskenmerken, waarvan tegen inlevering zonder betaling of tegen korting de dienst wordt verricht voor de                               opdrachtgever.

1.11. Non-actief:                    Het non-actief zetten van een dienst houd in dat de dienst contractueel en administratief doorloopt, maar dat toegang tot de dienst tijdelijk is stilgezet.

1.12. Spam:                                         Spam is een e-mail die in grote hoeveelheden en ongevraagd wordt verstuurd. Ongevraagd houd in dat de ontvanger geen aantoonbare en expliciet toestemming           heeft gegeven voor de verzending van de e-mail.

1.13. Shared Dienst:                           Een shared dienst houd in dat er meerdere klanten gebruik maken van dezelfde onderliggende software/hardware.

2. Werkingssfeer

2.1. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst gesloten tussen Cloud it Out en de Opdrachtgever, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Cloud it Out, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.

2.3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4. Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden Cloud it Out en de Opdrachtgever in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

2.5. Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met Cloud it Out zijn overeengekomen.

3. Aanbiedingen en/of offertes

3.1. Aanbiedingen en/of offertes worden (bij voorkeur) schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.

3.2. Aanbiedingen en/of offertes zijn gedurende 2 weken geldig. Aanbiedingen en/of offertes vervallen wanneer deze termijn is verlopen.

3.3. Cloud it Out kan niet aan zijn aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de Opdrachtgever, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding en/of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.4. Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding en/of offerte opgenomen aanbod dan is Cloud it Out daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Cloud it Out anders aangeeft.

3.5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Cloud it Out niet tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.6. Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.

4. Totstandkoming overeenkomst

4.1. De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de Opdrachtgever van de aanbieding en/of offerte van Cloud it Out.

5. Duur overeenkomst

5.1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

6. Inhoud overeenkomst

6.1. Cloud it Out behoudt het recht om accounts die teveel belasting opleveren om op non-actief te zetten. 

6.2. Cloud it Out  heeft niet het recht op het hostingsaccount van de Opdrachtgever ten verwijderen, tenzij de Opdrachtgever hier uitdrukkelijk om heeft verzocht en/of de Overeenkomst heeft opgezegd.

6.3. Cloud it Out voert regelmatig gepland onderhoud uit. Cloud it Out zal de Opdrachtgever hier tijdig van op de hoogte te stellen.

6.4. Cloud it Out hanteert anti-spam richtlijnen. Indien de Opdrachtgever zich schuldig maakt aan spam, heeft Cloud it Out het recht de Dienst op non-actief te zetten. 

6.5. Wanneer de Dienst over het dataverkeer limiet gaat heeft Cloud it Out het recht de Dienst op non-actief te zetten.

6.6. Cloud it Out maakt iedere dag van iedere Shared en Reselleer Dienst een back-up. De Opdrachtgever heeft alleen toegang tot zij back-up in geval van nood en tegen een vergoeding. 

6.7. Op Shared Diensten zijn IRC-materiaal en Web gebaseerde spellen, genaamd ‘Criminals’, niet toegestaan.

7. Malware en/of virussen

7.1. De Opdrachtgever plaatst geen malware of virussen op zijn website welke schade kunnen toebrengen aan Cloud it Out.

7.2. Indien de Opdrachtgever malware en/of virussen op zijn website heeft, heeft Cloud it Out het recht de Dienst op non-actief te zetten. Daarnaast heeft Cloud it Out heeft het recht de dienst, na een voorafgaande waarschuwing te beëindigen.

8. Domeinregistratie

8.1. Domeinregistratie geschiedt per kalenderjaar, met uitzondering van de extensies .nu, .org.uk, .co.uk, .me.uk en .gr welke een minimale registratie periode van 2 jaar hebben.  

8.2. Domeinregistratie kan niet gewijzigd worden. Indien de Opdrachtgever zijn domeinregistratie wil wijzigen telt dit als een nieuwe domeinregistratie.

8.3. De Opdachtgever heeft het recht de domeinregistratie op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.

9. Inhoud website

9.1. Cloud it Out is niet verantwoordelijk voor de inhoud en informatie van de Website van de Opdrachtgever.

9.2. Cloud it Out heeft het recht de domeinregistratie op non-actief te zetten en/of te verwijderen indien de inhoud:

9.2.1. In strijd is met de wetgeving.

9.2.2. Een gewelddadig karakter heeft of verwijst naar een locatie met een gewelddadige inhoud. 

9.2.3. Discrimineert naar ras, geslacht, politieke gezindheid, godsdienst of levensovertuiging.

9.2.4. Illegale activiteiten aanspoort, bevordert of aanprijst.

9.3. Een website met een pornografisch, erotisch karakter en/of inhoud of die verwijst naar een locatie met een pornografische inhoud is in beginsel toegestaan, tenzij dit in strijd met de wet is. 

10. Wijziging gegevens

10.1. De Opdrachtgever kan zijn persoonlijke gegevens te allen tijde wijzigen.  

10.2. Cloud it Out heeft het recht aan de Opdrachtgever kosten in rekening te brengen voor het wijzigen van zijn gegevens.

11. Opzegging

11.1. De Opdrachtgever heeft het recht de overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Voor het opzeggen van de domeinregistratie geldt een ander opzegtermijn.  

11.2. De Opdrachtgever heeft het recht de domeinregistratie op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.

12. Wijziging overeenkomst

12.1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt Cloud it Out de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst.

12.2. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Cloud it Out zal de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

12.3. Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal Cloud it Out de Opdrachtgever hierover van te voren inlichten.

12.4. Indien een vast Honorarium en/of tarief is overeengekomen, zal Cloud it Out daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal Cloud it Out proberen te trachten, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave doen.

12.5. Cloud it Out zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Cloud it Out kunnen worden toegerekend.

12.6. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Cloud it Out zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.

12.7 Jaarlijks stijgen de prijzen in Nederland door prijsinflatie. Dat heeft ook effect op onze kosten. Daarom verhogen wij jaarlijks op 1 januari onze abonnementstarieven. Dat noemen we inflatiecorrectie.

13. Uitvoering overeenkomst

13.1. Cloud it Out zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

13.2. Cloud it Out heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

13.3. Cloud it Out heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren.

13.4. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Cloud it Out het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door de Opdrachtgever niet wordt betaald, is Cloud it Out niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten.

13.5. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Cloud it Out het recht de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase of fasen behoren op te schorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

13.6. De Opdrachtgever verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan Cloud it Out.

13.7. Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft Cloud it Out het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

13.8. Cloud it Out is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Cloud it Out is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Cloud it Out kenbaar behoorde te zijn.

14. Honorarium

14.1 Het Honorarium en/of de tarieven zijn exclusief BTW.

15. Wijziging honorarium

15.1. Indien Cloud it Out bij het sluiten van de Overeenkomst een vast Honorarium en/of tarief overeenkomt, dan is Cloud it Out gerechtigd tot verhoging van dit Honorarium of tarief, ook wanneer het Honorarium of tarief oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.

15.2. Indien Cloud it Out het voornemen heeft het Honorarium te wijzigen, stelt zij de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

15.3. Indien de verhoging van het Honorarium of tarief plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Opdrachtgever de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:

15.3.1. De verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op de Opdrachtgever rustende verplichting ingevolge de wet.

15.3.2. De verhoging oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

15.3.3. Cloud it Out alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren.

15.3.4. Bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

15.4. De Opdrachtgever heeft recht op ontbinding van de Overeenkomst als meer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst het Honorarium of tarief wordt verhoogd, tenzij bij de Overeenkomst bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

15.5. Cloud it Out zal de Opdrachtgever in geval van het voornemen tot verhoging van het Honorarium of tarief in kennis stellen. Cloud it Out zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging in zal gaan vermelden.

16. Uitvoeringstermijnen

16.1. De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd binnen een door de Cloud it Out opgegeven termijn.

16.2. Indien voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is die termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.

16.3. Indien Cloud it Out gegevens of instructies nodig heeft van de Opdrachtgever, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de Opdrachtgever deze aan Cloud it Out heeft verstrekt.

16.4. Bij overschrijding van een uitvoeringstermijn dient de Opdrachtgever Cloud it Out schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij Cloud it Out alsnog een redelijke termijn wordt geboden om uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

16.5. Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de levering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat Cloud it Out zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Gaat Cloud it Out binnen deze termijn niet over tot levering, dan heeft de Opdrachtgever het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

17. Risico-overgang

17.1. De zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, zijn tot het tijdstip van het ter beschikking stellen van de zaken aan de Opdrachtgever voor rekening en risico van Cloud it Out.

17.2. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op het Bedrijf over op het moment waarop zaken aan het Bedrijf of een door het Bedrijf aan te wijzen derde ter beschikking staan.

17.3. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de Consument over op het moment waarop zaken in de macht van de Consument of een door de Consument aan te wijzen derde worden gebracht.

18. Betaling

18.1. Betaling vindt plaats door middel van storting of overmaking op een door Cloud it Out aangewezen bank- of girorekening op het tijdstip van de koop of levering, tenzij anders is overeengekomen.

18.2. Betaling kan zowel voor- als achteraf geschieden.

18.3. Betaling achteraf dient te geschieden binnen 8 dagen na de factuurdatum, op een door Cloud it Out aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders overeenkomen.

18.4. Cloud it Out is gerechtigd de in de voorliggende periode verrichte werkzaamheden aan de Opdrachtgever te declareren. Declaratie vindt per 1 week plaats.

18.5. Cloud it Out en de Opdrachtgever kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, moet de Opdrachtgever betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de Overeenkomst zijn vastgesteld.

18.6. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

18.7. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de Opdrachtgever, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is. Indien de wettelijke rente hoger is, geldt de wettelijke rente.

18.8. In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Cloud it Out en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens Cloud it Out onmiddellijk opeisbaar.

18.9. Cloud it Out kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Cloud it Out kan de volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet tevens aan de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

18.10. Cloud it Out heeft het recht de door de Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken. Cloud it Out heeft het recht de betalingen in de eerste plaats te laten strekken in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tot slot in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

19. Incassokosten

19.1. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. In ieder geval is de Opdrachtgever incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd.

19.2. Indien Cloud it Out aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

19.3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Opdrachtgever.

20. Tegoedbon

20.1. Een Tegoedbon kan alleen worden uitbesteed bij Cloud it Out.

20.2. De Opdrachtgever dient een Tegoedbon zorgvuldig te bewaren. Er vindt geen vergoeding plaats in geval van diefstal of verlies.

20.3. Een tegoedbon is slechts geldig gedurende de geldigheidsduur. De geldigheidsduur wordt op de Tegoedbon vermeld.

20.4. Tegoedbonnen kunnen niet worden geretourneerd of worden ingewisseld voor geld.

21. Eigendomsvoorbehoud

21.1. Alle door Cloud it Out in het kader van de Overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Cloud it Out totdat de Opdrachtgever hetgeen hij op grond van de Overeenkomst is verschuldigd deugdelijk is nagekomen en volledig heeft voldaan.

21.2. Bij het verschuldigde is tevens inbegrepen: de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming.

21.3. Zolang het eigendom van het geleverde niet over is gegaan op de Opdrachtgever, mag deze hetgeen onder het eigendomsvoorbehoud valt niet doorverkopen, verpanden of op enige andere wijze bezwaren, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn/haar bedrijf.

22. Opschorting

22.1. Indien de Opdrachtgever een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft Cloud it Out het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.

22.2. Voorts is Cloud it Out bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien:

22.2.1. Na het sluiten van de Overeenkomst Cloud it Out omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;

22.2.2. De Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

22.2.3. Zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Cloud it Out kan worden gevergd.

22.3. Cloud it Out behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen.

23. Ontbinding

23.1. Indien de Opdrachtgever een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Cloud it Out bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

23.2. Voorts is Cloud it Out bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:

23.2.1. Na het sluiten van de Overeenkomst Cloud it Out omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen.

23.2.2. De Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

23.2.3. Door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Cloud it Out kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

23.2.4. Zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Cloud it Out kan worden gevergd.

23.2.5. De Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom.

23.2.6. De Opdrachtgever onder curatele wordt gesteld.

23.2.7. De Opdrachtgever komt te overlijden.

23.3. Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.

23.4. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Cloud it Out op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

23.5. Indien Cloud it Out de overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is Cloud it Out niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.

23.6. Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Opdrachtgever, heeft Cloud it Out het recht schadevergoeding te vorderen voor de schade die indirect of direct daardoor is ontstaan.

24. Garanties

24.1. Cloud it Out garandeert een netwerk uptime garantie van 99%, uitgezonderd overmacht en gepland onderhoud. Daarnaast biedt Cloud it Out 99% garantie op shared diensten in samenwerking met het datacenter een maximale continue stroomtoevoer naar alle servers. 

24.2. De in deze Algemene Voorwaarden aangegeven garantie geldt voor gebruik binnen Nederland en binnen Europa.

24.3. Indien de uptime percentages niet behaald kunnen worden zal Cloud it Out de Opdrachtgever een korting geven op de eerstvolgende factuur. Indien de Opdrachtgever recht wil hebben op de desbetreffende korting, dient de Opdrachtgever zich van te voren te melden bij Cloud it Out. 

25. Overmacht

25.1. Een tekortkoming kan niet aan Cloud it Out of de Opdrachtgever worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.

25.2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Cloud it Out geen invloed kan uitoefenen en waardoor Cloud it Out niet in staat is de verplichtingen na te komen.

25.3. Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: werkstaking, uitsluiting, brand, waterschade, blikseminslag, stroomuitval op beide groepen, hackers, crackers, hardware uitval binnen drie jaar nadat de overeenkomst is aangegaan, netwerkuitval, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, gebrek aan arbeidskrachten, alsmede elke omstandigheden, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door Cloud it Out in redelijkheid niet van de Opdrachtgever mag worden verlangd.

25.4. Cloud it Out heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Cloud it Out zijn verbintenis had moeten nakomen.

25.5. In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de Overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding.

25.6. Zowel Cloud it Out als de Opdrachtgever kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.

25.7. Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt Cloud it Out zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.

25.8. Indien Cloud it Out ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Cloud it Out gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

26. Aansprakelijkheid

26.1. Cloud it Out is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door grove schuld of opzet van Cloud it Out.

26.2. Cloud it Out is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.

26.3. Cloud it Out is nimmer aansprakelijk voor schade door verlies en/of schade van data en gegevens, gedrag van de Opdrachtgever, buitenwerking of offline zijn van de Dienst, uptimegaranties, netwerkuitval of stroomuitval ten gevolge van overmacht.

26.4. Indien Cloud it Out aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Cloud it Out beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar aan Cloud it Out uitkeert of tot maximaal eenmaal het bedrag dat in de factuur staat vermeld, maar nooit meer dan € 5.000,-.

26.5. Cloud it Out is in geen geval aansprakelijk voor schade veroorzaakt door tekortkomingen van de door Cloud it Out ingeschakelde derden.

26.6. Indien Cloud it Out op grond van de wet aansprakelijk  is en verplicht is schade te vergoeden aan de Opdrachtgever, zal Cloud it Out de schadevergoeding verrekenen met toekomstige facturen.

27. Vrijwaring

27.1. De Opdrachtgever vrijwaart Cloud it Out voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, tenzij deze aanspraken het gevolg zijn van grove schuld of opzet van de kant van Cloud it Out en de Opdrachtgever aantoont dat hem ter zake geen enkel verwijt treft.

27.2. Indien Cloud it Out uit dien uit hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Cloud it Out zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van Cloud it Out en derden komen verder voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

28. Verjaringstermijn

28.1. Voor alle vorderingen en verweren jegens Cloud it Out en de door Cloud it Out (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.

28.2. Het voorgaande is niet van toepassing op vorderingen en verweren die gegrond zijn op het niet beantwoorden van de afgeleverde zaak aan de Overeenkomst. In dit geval verjaren de vorderingen en verweren door verloop van twee jaar nadat de Opdrachtgever Cloud it Out ingelicht heeft over het gebrek van de afgeleverde zaak.

29. Intellectuele eigendom

29.1. Cloud it Out behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

29.2. Cloud it Out behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

30. Privacy

30.1. De gegevens en informatie die de Opdrachtgever aan Cloud it Out verstrekt, zal Cloud it Out zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.

30.2. Cloud it Out mag de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.

30.3. Het is Cloud it Out niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.

30.4. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Cloud it Out gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en Cloud it Out zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Cloud it Out niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling. Tevens is de Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.

30.5. De Opdrachtgever gaat akkoord dat Cloud it Out de Opdrachtgever voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Opdrachtgever niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Opdrachtgever dit kenbaar maken.

30.6. Cloud it Out behoudt zich het recht voor de overige gegevens van de Opdrachtgever geanonimiseerd te gebruiken voor (statistisch) onderzoek en database.

31. Cookies

31.1. Bij het bezoeken van onze website kan Cloud it Out informatie van de Opdrachtgever over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies.

31.2. De gegevens en informatie die de Opdrachtgever aan Cloud it Out verstrekt en Cloud it Out verzamelt, zal Cloud it Out zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.

31.3. Cloud it Out mag de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.

31.4. De informatie die Cloud it Out verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt.

31.5. Het is Cloud it Out niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.

31.6. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Cloud it Out gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en Cloud it Out zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Cloud it Out niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling. Tevens is de Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.

31.7. De Opdrachtgever gaat akkoord dat Cloud it Out de Opdrachtgever voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Opdrachtgever niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Opdrachtgever dit kenbaar maken.

31.8. Cloud it Out behoudt zich het recht voor de overige gegevens van de Opdrachtgever geanonimiseerd te gebruiken voor (statistisch) onderzoek en database.

32. Nieuwsbrief

32.1. De Opdrachtgever kan zich aanmelden voor de nieuwsbrief.

32.2. De nieuwsbrief houdt de Opdrachtgever op de hoogte van het laatste nieuws en de meest recente ontwikkelingen.

32.3. De Opdrachtgever ontvangt de nieuwsbrief per post en per mail.

32.4. De Opdrachtgever kan zich te allen tijde schriftelijk, per mail of via het klantenpaneel afmelden voor de nieuwsbrief. De Opdrachtgever zal dan geen berichten meer ontvangen.

33. Toepasselijke recht en geschillen

33.1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Cloud it Out partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Opdrachtgever zijn woonplaats in het buitenland heeft.

33.2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

34. Vindplaats

34.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK te Enschede onder nummer 71124624.

34.2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de rechtsbetrekking met Cloud it Out.

Cloud it Out