Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Cloud it Out B.V.

Zoals laatstelijke gedeponeerd bij de KvK onder nummer 84747315.Algemene Voorwaarden Cloud it Out B.V. gevestigd aan Molendijk noord 80, 7461 JE, te Rijssen, ingeschreven bij de KvK

te Enschede onder nummer 84747315.


Module Algemeen 

De in dit hoofdstuk algemeen genoemde bepalingen zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen met Cloud it Out.

1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1.1. Algemene Voorwaarden: De algemene voorwaarden als hierna vermeld.

1.2. Cloud it Out: Cloud it Out, ingeschreven bij de KvK te Enschede onder nummer 84747315.


1.3. Bedrijf: Een opdrachtgever handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.
1.5. Dienst: Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die Cloud it Out voor of ten behoeve van de Opdrachtgever heeft verricht.

1.6. Honorarium: De financiële vergoeding die voor uitvoering van de opdracht met de opdrachtgever is overeengekomen.

1.7. Opdracht: De overeenkomst van opdracht tot dienstverlening.

1.8. Opdrachtgever: Degene die de gelding van deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de dienst c.q. aankoop van een goed. Onder opdrachtgever vallen zowel consumenten als bedrijven.


1.9. Overeenkomst: Elke overeenkomst gesloten tussen Cloud it Out en de opdrachtgever.

1.10. Tegoedbon: Een waardebon, die voldoet aan de echtheidskenmerken, waarvan tegen inlevering zonder betaling of tegen korting de dienst wordt verricht voor de opdrachtgever.

1.11. Non-actief: Het non-actief zetten van een dienst houdt in dat de dienst contractueel en administratief doorloopt, maar dat toegang tot de dienst tijdelijk is stilgezet.

1.12. Spam: Spam is een e-mail die in grote hoeveelheden en ongevraagd wordt verstuurd. Ongevraagd houdt in dat de ontvanger geen aantoonbare en expliciet toestemming heeft gegeven voor de verzending van de e-mail.

1.13. Shared Dienst: Een shared dienst houdt in dat er meerdere klanten gebruik maken van dezelfde onderliggende software/hardware.

2. Werkingssfeer

2.1. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst gesloten tussen Cloud it Out en de Opdrachtgever, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3. Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden Cloud it Out en de Opdrachtgever in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

3. Aanbiedingen en/of offertes

3.1. Aanbiedingen en/of offertes worden (bij voorkeur) schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.

3.2. Aanbiedingen en/of offertes zijn gedurende 2 weken geldig. Aanbiedingen en/of offertes vervallen wanneer deze termijn is verlopen.

3.3. Cloud it Out kan niet aan zijn aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de Opdrachtgever, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding en/of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.4. Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding en/of offerte opgenomen aanbod dan is Cloud it Out daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Cloud it Out anders aangeeft.

3.5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Cloud it Out niet tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.6. Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.

4. Duur overeenkomst

4.1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen. 

5. Inhoud overeenkomst

5.1. Cloud it Out behoudt het recht om accounts die redelijkerwijs teveel belasting opleveren om op non-actief te zetten.

5.2. Cloud it Out voert regelmatig gepland onderhoud uit. Cloud it Out zal de Opdrachtgever hier tijdig van op de hoogte stellen.

5.3. Cloud it Out hanteert anti-spam richtlijnen. Indien de Opdrachtgever zich schuldig maakt aan spam, heeft Cloud it Out het recht de Dienst op non-actief te zetten.

5.4. Wanneer de Dienst over het dataverkeer limiet gaat heeft Cloud it Out het recht de Dienst op non-actief te zetten.

5.5. Cloud it Out maakt iedere dag van iedere Shared en Reseller Dienst een back-up. De Opdrachtgever heeft alleen toegang tot zij back-up in geval van nood en tegen een vergoeding van de door Cloud it Out gemaakte kosten (uren en eventuele andere kosten).

5.6. Op Shared Diensten zijn IRC-materiaal en Web gebaseerde spellen, genaamd ‘Criminals’, niet toegestaan.

6. Malware en/of virussen

6.1. De Opdrachtgever plaatst geen malware of virussen op zijn website welke schade kunnen toebrengen aan Cloud it Out.

6.2. Indien de Opdrachtgever malware en/of virussen op zijn website heeft, heeft Cloud it Out het recht de Dienst op non- actief te zetten. Daarnaast heeft Cloud it Out heeft het recht de dienst, na een voorafgaande waarschuwing te beëindigen.

7. Domeinregistratie

7.1. Domeinregistratie geschiedt per kalenderjaar, met uitzondering van de extensies .nu, .org.uk, .co.uk, .me.uk en .gr welke een minimale registratie periode van 2 jaar hebben.

7.2. Domeinregistratie kan niet gewijzigd worden. Indien de Opdrachtgever zijn domeinregistratie wil wijzigen telt dit als een nieuwe domeinregistratie.

7.3. De Opdrachtgever heeft het recht de domeinregistratie op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.

8. Inhoud website

8.1. Cloud it Out is niet verantwoordelijk voor de inhoud en informatie van de Website van de Opdrachtgever.

8.2. Cloud it Out heeft het recht de domeinregistratie op non-actief te zetten en/of te verwijderen indien de inhoud:

8.2.1. In strijd is met de wetgeving.

8.2.2. Een gewelddadig karakter heeft of verwijst naar een locatie met een gewelddadige inhoud.

8.2.3. Discrimineert naar ras, geslacht, politieke gezindheid, godsdienst of levensovertuiging.

8.2.4. Illegale activiteiten aanspoort, bevordert of aanprijst. 

9.3. Een website met een pornografisch, erotisch karakter en/of inhoud of die verwijst naar een locatie met een pornografische inhoud is in beginsel toegestaan, tenzij dit in strijd met de wet is.

9. Wijziging gegevens

9.1. De Opdrachtgever kan zijn persoonlijke gegevens te allen tijde wijzigen.

9.2. Cloud it Out heeft het recht aan de Opdrachtgever kosten in rekening te brengen voor het wijzigen van zijn gegevens.

10. Opzegging

10.1. Beide partijen hebben het recht de overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Voor het opzeggen van de domeinregistratie geldt een ander opzegtermijn.

10.2. De Opdrachtgever heeft het recht de domeinregistratie op te zeggen tegen het eind van de in artikel 8 genoemde periode, met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.

11. Wijziging overeenkomst

11.1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt Cloud it Out de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst.

11.2. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Cloud it Out zal de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

11.3. Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal Cloud it Out de Opdrachtgever hierover van te voren inlichten.

11.4. Indien een vast Honorarium en/of tarief is overeengekomen, zal Cloud it Out daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal Cloud it Out proberen te trachten, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave doen.

11.5. Cloud it Out zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Cloud it Out kunnen worden toegerekend.

11.6. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Cloud it Out zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.

11.7 Jaarlijks stijgen de prijzen in Nederland door prijsinflatie. Dat heeft ook effect op onze kosten. In afwijking van voorgaande bepalingen geldt specifiek ten aanzien van prijswijzigingen die niet het gevolg zijn van wijzigingen in de overeenkomst, maar enkel van stijging van de kosten van Cloud it Out, het navolgende: Cloud it Out is bevoegd de opgegeven c.q. overeengekomen prijzen op grond van een na de aanbieding c.q. na de totstandkoming van de overeenkomst opgetreden stijging van de navolgende kosten te verhogen, ook al was deze stijging voorzienbaar. Het gaat daarbij om onder andere de navolgende kosten: loonkosten van Cloud it Out, loonkosten van onze onderaannemers, energiekosten, kosten van toeleveranciers.”

12. Uitvoering overeenkomst

12.1. Cloud it Out zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

12.2. Cloud it Out heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren.

12.3. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Cloud it Out het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door de Opdrachtgever niet wordt betaald, is Cloud it Out niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten.

12.4. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Cloud it Out het recht de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase of fasen behoren op te schorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

12.5. De Opdrachtgever verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan Cloud it Out.

12.6. Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft Cloud it Out het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

12.7. Cloud it Out is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Cloud it Out is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Cloud it Out kenbaar behoorde te zijn.

13. Honorarium

14.1 Het Honorarium en/of de tarieven zijn exclusief BTW.

14. Wijziging honorarium

14.1. Indien Cloud it Out bij het sluiten van de Overeenkomst een vast Honorarium en/of tarief overeenkomt, dan is Cloud it Out gerechtigd tot verhoging van dit Honorarium of tarief, ook wanneer het Honorarium of tarief oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.

14.2. Indien Cloud it Out het voornemen heeft het Honorarium te wijzigen, stelt zij de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

14.3. Cloud it Out zal de Opdrachtgever in geval van het voornemen tot verhoging van het Honorarium of tarief in kennis stellen. Cloud it Out zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging in zal gaan vermelden.

15. Uitvoeringstermijnen

15.1. De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd binnen een door de Cloud it Out opgegeven termijn.

15.2. Indien voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is die termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.

15.3. Indien Cloud it Out gegevens of instructies nodig heeft van de Opdrachtgever, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de Opdrachtgever deze aan Cloud it Out heeft verstrekt.

15.4. Bij overschrijding van een uitvoeringstermijn dient de Opdrachtgever Cloud it Out schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij Cloud it Out alsnog een redelijke termijn wordt geboden om uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

15.5. Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de levering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat Cloud it Out zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Gaat Cloud it Out binnen deze termijn niet over tot levering, dan heeft de Opdrachtgever het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

16. Risico-overgang

16.1. Het risico van verlies, diefstal, verduistering of beschadiging van goederen, gegevens (waaronder gebruiksnamen, wachtwoorden, codes), programmatuur, databestanden of documenten die in het kader van de overeenkomst worden geleverd gaat over op de klant op het moment waarop Cloud it Out deze aan de klant of een hulppersoon van klant zijn geleverd. 

16.2. Ongeacht het bepaalde in het vorige lid kunnen de klant en Cloud it Out overeenkomen dat Cloud it Out voor het transport zorgt. Het risico van opslag, laden, transport en lossen rust ook in dat geval op de klant. De klant kan zich tegen deze risico’s verzekeren. 

17. Betaling

17.1. Betaling vindt plaats door middel van storting of overmaking op een door Cloud it Out aangewezen bank- of girorekening op het tijdstip van de koop of levering, tenzij anders is overeengekomen.

17.2. Betaling kan zowel voor- als achteraf geschieden. 

17.3. Betaling achteraf dient te geschieden binnen 8 dagen na de factuurdatum, op een door Cloud it Out aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders overeenkomen.

17.4. Cloud it Out is gerechtigd de in de voorliggende periode verrichte werkzaamheden aan de Opdrachtgever te declareren. Declaratie vindt per 1 week plaats.

17.5. Cloud it Out en de Opdrachtgever kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, moet de Opdrachtgever betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de Overeenkomst zijn vastgesteld.

17.6. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

17.7. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de Opdrachtgever, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is. Indien de wettelijke rente hoger is, geldt de wettelijke rente.

17.8. In geval van faillissement, surseance van betaling, toelating tot de WSNP of curatele zijn de vorderingen van Cloud it Out en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens Cloud it Out onmiddellijk opeisbaar.

17.9. Cloud it Out kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Cloud it Out kan de volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet tevens aan de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

17.10. Cloud it Out heeft het recht de door de Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken. Cloud it Out heeft het recht de betalingen in de eerste plaats te laten strekken in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tot slot in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

18. Incassokosten

18.1. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. In ieder geval is de Opdrachtgever incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het Besluit vergoeding Buitengerechtelijke Kosten berekend.

18.2. Indien Cloud it Out aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

18.3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Opdrachtgever.

19. Tegoedbon

19.1. Een Tegoedbon kan alleen worden uitbesteed bij Cloud it Out.

19.2. De Opdrachtgever dient een Tegoedbon zorgvuldig te bewaren. Er vindt geen vergoeding plaats in geval van diefstal of verlies.

19.3. Een tegoedbon is slechts geldig gedurende de geldigheidsduur. De geldigheidsduur wordt op de Tegoedbon vermeld.

19.4. Tegoedbonnen kunnen niet worden geretourneerd of worden ingewisseld voor geld. 

20. Eigendomsvoorbehoud

20.1. Alle door Cloud it Out in het kader van de Overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Cloud it Out totdat de Opdrachtgever hetgeen hij op grond van de Overeenkomst is verschuldigd deugdelijk is nagekomen en volledig heeft voldaan.

20.2. Bij het verschuldigde is tevens inbegrepen: de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming.

20.3. Zolang het eigendom van het geleverde niet over is gegaan op de Opdrachtgever, mag deze hetgeen onder het eigendomsvoorbehoud valt niet doorverkopen, verpanden of op enige andere wijze bezwaren, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn/haar bedrijf.

21. Opschorting

21.1. Indien de Opdrachtgever een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft Cloud it Out het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.

21.2. Voorts is Cloud it Out bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien:

21.2.1. Na het sluiten van de Overeenkomst Cloud it Out omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;

21.2.2. De Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

21.2.3. Zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Cloud it Out kan worden gevergd.

21.3. Cloud it Out behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen.

22. Ontbinding

22.1. Indien de Opdrachtgever een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Cloud it Out bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

22.2. Voorts is Cloud it Out bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:

22.2.1. Na het sluiten van de Overeenkomst Cloud it Out omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen.

22.2.2. De Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

22.2.3. Door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Cloud it Out kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen. 

22.2.4. Zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst ónmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Cloud it Out kan worden gevergd.

22.2.5. De Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom.

22.2.6. De Opdrachtgever onder curatele wordt gesteld.

22.2.7. De Opdrachtgever komt te overlijden.

22.3. Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.

22.4. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Cloud it Out op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

22.5. Indien Cloud it Out de overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is Cloud it Out niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.

22.6. Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Opdrachtgever, heeft Cloud it Out het recht schadevergoeding te vorderen voor de schade die indirect of direct daardoor is ontstaan.

23. Garanties

23.1. Cloud it Out garandeert een netwerk uptime garantie van 99%, uitgezonderd overmacht en gepland onderhoud. Daarnaast biedt Cloud it Out 99% garantie op shared diensten in samenwerking met het datacenter een maximale continue stroomtoevoer naar alle servers.

23.2. De in deze Algemene Voorwaarden aangegeven garantie geldt voor gebruik binnen Nederland en binnen Europa.

23.3. Indien de uptime percentages niet behaald kunnen worden zal Cloud it Out de Opdrachtgever bij wijze van contractuele boete een korting geven op de eerstvolgende factuur van 25% van het maandbedrag. Cloud it Out zal deze contractuele boete op eerste verzoek van de klant verrekenen met de eerst volgende factuur.

23.4. Op Hardware geeft Cloud it Out geen verdergaande garantie dan de fabrieksgarantie.

24. Overmacht

24.1. Een tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen kan aan Cloud it Out niet worden toegerekend, indien deze het gevolg is van overmacht.

24.2. Onder overmacht aan de zijde van Cloud it Out wordt onder meer verstaan: (i) dat door Cloud it Out ingeschakelde derden zoals leveranciers, onderaannemers of andere partijen waarvan Cloud it Out afhankelijk is, niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, daaronder begrepen fouten in software van derden (die wij dus niet zelf kunnen herstellen(, het discontinueren van (delen) van software van derden of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze software (ii) weersomstandigheden, natuurgeweld, (iii) terrorisme, oorlogen, opstanden en dergelijke, (iv) cybercriminaliteit, verstoring van digitale infrastructuur, (v) brand, stroomstoring, verlies, diefstal of verloren gaan van gereedschappen, materialen of informatie, (vi) stakingen of werkonderbrekingen, (vii) hardware uitval binnen drie jaar nadat de overeenkomst is aangegaan, (vii) bovenmatig ziekteverzuim van Cloud it Out-personeel en (viii)  onverwachte zaken binnen het netwerk c.q. domein van opdrachtgever die ons van te voren niet kenbaar waren. Omdat elke netwerkomgeving uniek is, kunnen dergelijke voor ons onvoorziene gebeurtenissen leiden tot vertraging, verstoring of aanvullende werkzaamheden 0(viii) import- of handelsbeperkingen en overheidsmaatregelen. 

24.3. Cloud it Out heeft het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten als zij door overmacht tijdelijk is verhinderd haar verplichtingen jegens de klant na te komen. Als de overmachtsituatie is vervallen, komt Cloud it Out haar verplichtingen na zodra haar planning het toelaat. 

24.4. Indien er sprake is van overmacht en nakoming blijvend onmogelijk is of wordt, dan wel de tijdelijke overmachtssituatie meer dan zes maanden heeft geduurd, is Cloud it Out bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden. De klant is in die gevallen bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, maar alleen voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen door de klant.

24.5. Partijen hebben geen recht op vergoeding van de als gevolg van de overmacht, opschorting of ontbinding in de zin van dit artikel geleden of te lijden schade.

25. Aansprakelijkheid

25.1. Cloud it Out is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de wijze waarop opdrachtgever de door Cloud it Out aangeboden producten en diensten gebruikt. Opdrachtgever dient deze producten en diensten te gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden van Cloud it Out, die van haar aanbieders zoals Microsoft en de geldende wet- en regelgeving. Voor gebruik in strijd met voornoemde wetten en regels is Cloud it Oud niet aansprakelijk. 

25.2. De aansprakelijkheid van Cloud it Out is telkens beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval wordt uitgekeerd door de aansprakelijkheidsverzekeringen van Cloud it Out, vermeerderd met het bedrag van een eventueel eigen risico onder de betreffende verzekering. De polissen liggen op het kantoor van Cloud it Out ter inzage en op eerste verzoek wordt inzage in deze polissen gegeven. In het geval om welke reden dan ook geen uitkering plaatsvindt op grond de aansprakelijkheidsverzekering dan is de aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot het voor de betreffende opdracht betaalde bedrag, met een maximum van € 5.000. In alle andere gevallen is de aansprakelijkheid van Cloud it Out beperkt tot maximaal € 5.000. De aansprakelijkheidsbeperking van dit artikel geldt ook in geval Cloud it Out ten onrechte een opdracht heeft geweigerd en daaruit schade is voortgevloeid. 

25.3. Cloud it Out is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade (schade die niet rechtstreeks door een schadeveroorzakende gebeurtenis wordt veroorzaakt) en/of gevolgschade en/of bedrijfsschade (zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend gederfde omzet/winst of gemiste besparingen). 

25.4. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Cloud it Out meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding jegens Cloud it Out vervalt door het enkele verloop van twaalf maanden na het ontstaan van de vordering, tenzij klant vóór het verstrijken van die termijn een rechtsvordering tot vergoeding van schade heeft ingesteld. 

25.5. Cloud it Out is gerechtigd om bij de uitvoering van de opdracht zelfstandig derden in te schakelen. De Opdrachtgever machtigt Cloud it Out algemene voorwaarden van derden te aanvaarden, ook als deze een beperking van de aansprakelijkheid bevatten. Cloud it Out zal in geen geval aansprakelijk zijn voor fouten van ingeschakelde derden, ook niet indien deze fouten het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van deze derden. 

25.6. De Opdrachtgever vrijwaart Cloud it Out tegen alle aanspraken van derden, alsmede de door Cloud it Out in verband daar mee te maken kosten, waaronder begrepen redelijke kosten van juridische bijstand, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden van Cloud it Out ten behoeve van de Opdrachtgever. Meer in het bijzonder staat de Opdrachtgever er voor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Cloud it Out van apparatuur, programmatuur, voor websites bestemd materiaal, databestanden en/of andere materialen, ontwerpen, en/of andere werken met het doel van gebruik, onderhoud, bewerking, installatie of integratie, waaronder het beschikken over de juiste licenties. Opdrachtgever vrijwaart Cloud it Out meer in het bijzonder tegen elke aanspraak van een derde die erop gebaseerd is dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik, onderhoud, bewerken, installeren of integratie inbreuk maakt op enig recht van die derde.

25.7. Voornoemde beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Cloud it Out of de tot haar bedrijfsleiding behorende leidinggevende ondergeschikten. 

26. Vrijwaring

26.1. De Opdrachtgever vrijwaart Cloud it Out voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, tenzij deze aanspraken het gevolg zijn van grove schuld of opzet van de kant van Cloud it Out en de Opdrachtgever aantoont dat hem ter zake geen enkel verwijt treft.

26.2. Indien Cloud it Out uit dien uit hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Cloud it Out zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van Cloud it Out en derden komen verder voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

27. Intellectuele eigendom

27.1. Cloud it Out behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

27.2. Cloud it Out behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

28. Bijzondere bepalingen in het geval van een overeenkomst van opdracht

28.1. Cloud it Out zal zich naar beste kunnen inspannen haar opdrachten met zorg uit te voeren, in voorkomend geval conform de met Opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken. Alle opdrachten van Cloud it Out worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij schriftelijk in de overeenkomst uitdrukkelijk een resultaat is vastgelegd en het desbetreffende resultaat met voldoende bepaaldheid in de overeenkomst is omschreven. 

28.2. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Cloud it Out. Dat geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De toepasselijkheid van artikel 7:404 BW, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor alle gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht wordt gegeven, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

28.3. Alle werkzaamheden worden volledig zelfstandig uitgevoerd door Cloud it Out. Cloud it Out is eindverantwoordelijk voor het resultaat. Opdrachtgever heeft daarbij geen zeggenschap en evenmin het recht om instructies en bevelen te geven. Opdrachtgever heeft evenwel het recht om de opdracht tussentijds te beëindigen.

29. Toepasselijke recht en geschillen

29.1. Alle rechtsbetrekkingen tussen partijen worden beheerst door en zullen worden uitgelegd naar Nederlands recht.

29.2. Alle geschillen die mochten ontstaan omtrent de uitleg en/of uitvoering van een overeenkomst tussen partijen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Almelo.

29.3. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.


30. Vindplaats

30.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK te Enschede onder nummer 84747315.

30.2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de rechtsbetrekking met Cloud it Out.

Module Verwerkingsvoorwaarden 

De hierna te noemen voorwaarden zijn van toepassing indien en voor zover wij persoonsgegevens verwerken in het kader van de uitvoering van een overeenkomst van de klant. Op de verwerking zijn eveneens de hiervoor genoemde algemene bepalingen van toepassing. Bij tegenstrijdigheid met andere bepalingen uit deze voorwaarden geldt de meest specifieke bepaling. 31. Begrippen

Aan de onderstaande begrippen wordt de volgende betekenis gehecht: 

Algemene 

Voorwaarden De onderhavige Algemene Voorwaarden, waarvan de module Verwerkingsvoorwaarden een integraal onderdeel is.

Derde Een ieder, niet zijnde de Betrokkene, de Verwerkingsverantwoordelijke of de Verwerker. 

Inbreuk Een Inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte Persoonsgegevens. Hieronder kan worden begrepen: verlies van een dossier, diefstal van een laptop of inbraak door een hacker op het computersysteem. 

Kennisgeving Het in overeenstemming met artikel 33 AVG informeren van de Verwerkingsverantwoordelijke door de Verwerker in het geval van een Inbreuk betreffende Persoonsgegevens. 

Mededeling De verplichting van de Verwerkingsverantwoordelijke om de Betrokkene te informeren, zoals bedoeld in artikel 34 AVG, van een Inbreuk op de beveiliging van Persoonsgegevens. 

Melding Het in overeenstemming met artikel 33 AVG informeren van de Autoriteit Persoonsgegevens door de Verwerkingsverantwoordelijke in het geval van een Inbreuk betreffende Persoonsgegevens. 

Overeenkomst Overeenkomst met betrekking tot de verlening van diensten tussen Verwerker en Verwerkingsverantwoordelijke.

Partijen Verwerker en Verwerkingsverantwoordelijke. 

Sub-verwerker Een subverwerker is diegene die namens de verwerker (een deel) van de persoonsgegevens verwerkt. 

Verwerken Elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot Persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegeven. 


32. Verwerking en doel

32.1. De Verwerking van Persoonsgegevens door ons vindt enkel plaats conform deze Verwerkersovereenkomst en de doeleinden die daarmee samenhangen en in opdracht en schriftelijke instructie (artikel 28 lid 3 AVG) van de klant. 

32.2. Wij verbinden ons ertoe in opdracht van de klant persoonsgegevens te verwerken. Verwerking vindt uitsluitend plaats in het kader van de uitvoering van een tussen partijen gesloten overeenkomst of hangen daar redelijkerwijs mee samen. 

32.3. Daarnaast maken wij in voorkomende gevallen backups van gegevens bij het overzetten van gegevens. Wij zullen deze backups slechts op dat moment gebruiken en daarna vernietigen. 

32.4. Wij zullen de Persoonsgegevens niet voor enig ander doel Verwerken dan zoals met de klant in de Overeenkomst of Verwerkersovereenkomst is vastgelegd. Wij zullen de Persoonsgegevens derhalve niet voor overige eigen doeleinden gebruiken 

32.5. Wij zullen de (te Verwerken) Persoonsgegevens uitsluitend openbaren aan onze werknemers of derde partijen waarmee wij contracteren indien deze openbaring noodzakelijk is voor de Verwerking van de Persoonsgegevens conform de schriftelijke instructie van de klant en onder de voorwaarden als gesteld in deze Verwerkersovereenkomst.

32.6. Het is Verwerker toegestaan andere Sub-verwerkers voor de Verwerking van de Persoonsgegevens zoals bedoeld in deze Verwerkersovereenkomst in te schakelen, mits wij zorgdragen voor een Verwerking conform deze Verwerkersovereenkomst en de AVG. De klant geeft toestemming aan ons voor de volgende Sub-verwerkers: a. Hostingproviders; b. Software- en IT leveranciers, met name Microsoft. 

32.7. De klant garandeert dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot de Verwerkingen van de Persoonsgegevens zoals bedoeld in deze Verwerkersovereenkomst, niet onrechtmatig zijn en geen Inbreuk maken op enig recht van Derden en vrijwaart ons voor vorderingen ter zake. 

32.8. Wij zijn louter verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens onder deze Verwerkersovereenkomst, overeenkomstig de instructies van de klant en onder de uitdrukkelijke (eind-)verantwoordelijkheid van de klant. 


33. Verplichtingen en beveiliging

33.1. Wij zullen conform artikel 28 AVG passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer brengen om Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige Verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging (artikel 32 AVG), een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de Verwerking en de aard van te beschermen Persoonsgegevens met zich meebrengen. 

33.2. De klant dient aan te geven welke risico’s er zijn zodat wij passende maatregelen kunnen nemen om te komen tot een adequaat niveau van beveiliging conform artikel 32 AVG. 

33.3. Wij zullen voldoende maatregelen treffen die nodig zijn zodat de klant kan voldoen aan artikel 33 en 34 AVG. 4. Wij zijn verplicht zonder onredelijke vertraging tot Kennisgeving aan de klant van een Inbreuk in verband met Persoonsgegevens in het kader van artikel 4 lid 12 AVG (Inbreuk). 

33.4. Wij zullen in het kader van de Melding de Verwerkingsverantwoordelijke alle vereiste informatie doen toekomen (artikel 33 lid 3 AVG) benodigd voor een Melding binnen uiterlijk 72 uur na ontdekking van een Inbreuk betreffende Persoonsgegevens aan de klant. 

33.5. Wij zullen in geen geval zelf een Melding doen aan de Autoriteit Persoonsgegevens. De verplichting rust op de klant.

33.6. Wij zullen, voor zover dat binnen onze macht ligt, (tegen betaling) bijstand verlenen aan de klant ten behoeve van het uitvoeren van gegevensbeschermingseffectbeoordelingen (PIA’s). 


34. Afhandeling verzoeken

34.1. Op verzoek van de klant zullen wij alle redelijkerwijs noodzakelijke medewerking verlenen aan het voldoen aan verzoeken die de klant heeft ontvangen van Betrokkene zoals omschreven in artikel 15 tot en met artikel 21 AVG.

34.2. In het geval dat een betrokkene een verzoek tot uitoefening van zijn/haar wettelijke rechten richt aan ons, zal zullen wij het verzoek doorsturen aan de klant, en zal de klant het verzoek verder afhandelen. Wij mogen de betrokkene daarvan op de hoogte stellen. 


35. Audit

35.1. Wij zullen, in het kader van het informeren van de klant over de deugdelijke nakoming van de verplichtingen uit de AVG, op verzoek van de klant een privacy-audit laten uitvoeren door een gecertificeerde Derde betreffende de verwerkingen die plaatsvinden in opdracht van de klant. De klant draagt de volledige kosten van een dergelijke audit, waaronder maar niet beperkt tot de kosten van de gecertificeerde Derde als de dienstverleningskosten van ons. 

35.2. Indien de klant van mening is dat de wij bepaalde technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen dienen te nemen zullen wij in redelijkheid een daartoe strekkend verzoek beoordelen. 


36. Omgang met persoonsgegevens na einde contractuele relatie

Omgang met persoonsgegevens na einde contractuele relatie Zodra contractuele relatie tussen partijen, om welke reden en op welke wijze dan ook, is beëindigd, zullen wij – naar keuze van de klant – alle persoonsgegevens die bij ons aanwezig zijn in originele of kopievorm retourneren aan de klant, en/of deze originele persoonsgegevens en eventuele kopieën daarvan verwijderen en/of vernietigen


Cloud it Out