Privacyverklaring

Privacyverklaring

Introductie

Cloud it Out, gevestigd aan Molendijk-Noord 80, 7461JE Rijssen, is
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in
deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Johan Schultink is de Functionaris Gegevensbescherming van Cloud it Out
Hij is te bereiken via info@clouditout.nl

https://clouditout.nl

Molendijk-Noord 80, 7461JE Rijssen

0548515446

Persoonsgegevens die wij verwerken

Cloud it Out verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze
diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je
een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– IP-adres

– Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld
omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige
persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen
over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben
van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder
dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online
activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen
verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent
dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een
minderjarige, neem dan contact met ons op via info@clouditout.nl, dan
verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke
grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Cloud it Out verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening
uit te kunnen voeren

– Om goederen en diensten bij je af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

Cloud it Out neemt de verantwoordelijkheid op basis van geautomatiseerde
verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben
voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door
computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een
medewerker van Cloud it Out) tussen zit. Cloud it Out gebruikt de volgende
computerprogramma’s of -systemen: Google Analytics, Microsoft Clarity, SmartSupp Chat, Wordpress.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Cloud it Out bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om
de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende
bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens:
6 maanden.

Delen van persoonsgegevens met
derden

Cloud it Out deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit
noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een
eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in
onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor
eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Cloud
it Out blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt
Cloud it Out jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met
jouw nadrukkelijke toestemming

Cookies, of vergelijkbare
technieken, die wij gebruiken

Cloud it Out gebruikt alleen technische en functionele cookies. En
analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een
klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen
op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn
noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak.
Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld
jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat
deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder
is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of
verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te
verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van
jouw persoonsgegevens door Cloud it Out en heb je het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen
om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar
jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek
tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de
verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@clouditout.nl. Om er
zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou
een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze
kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan
het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter
bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier
weken, op jouw verzoek . Cloud it Out wil je er tevens op wijzen dat je de
mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder,
de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Cloud it Out neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt
dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@clouditout.nl